World Champions

The Chinese World Champions

The Chinese world champions

This interesting photo was published at Chinese portal site Sina. It shows all 15 Chinese Go players that have ever won at least one Go world championships.

The Chinese world champions

The back row players (younger ones) are: Piao Wenyao, Fan Tingyu, Jiang Weijie, Mi Yuting, Shi Yue, Tuo Jiaxi, Zhou Ruiyang, Chen Yaoye, Tang Weixing. The front row players (more senior ones) are: Kong Jie, Luo Xihe, Ma Xiaochun, Yu Bin, Chang Hao, Gu Li.

Subscribe to RSS - World Champions