Tournament Score Chart

5th Taiwan Xinren Wang, League B

Players L. S. L. W. L. S. Y. Z. H. S. Y. L. L. J. H. Y. Scores
Lin Shixun - X B+R
20-06-08
B+R
20-06-08
X X W+R
20-06-04
3-3
Li Wei B+R
20-06-04
- B+R
20-06-08
X W+R
20-06-11
W+R
20-06-15
W+R
20-06-04
B+R
20-06-08
6-1
Lin Shimin X X - X B+R
20-06-15
X W+R
20-06-04
W+R
20-06-11
3-4
Yang Zixuan X W+R
20-06-11
W+R
20-06-11
- X B+R
20-06-04
X W+R
20-06-15
4-3
Huang Shiyuan W+0.5
20-06-11
X X B+T
20-06-04
- W+R
20-06-08
X W+R
20-06-04
4-3
Yu Lijun X B+R
20-06-04
X X - X W+R
20-06-08
2-4
Lai Junfu W+R
20-06-15
X X B+R
20-06-08
W+R
20-06-08
B+R
20-06-11
- W+R
20-06-11
5-2
Huang Youteng X X X X X X X - 0-7

Last updated: 1 year 2 days ago.